§ 1 - Zasady ogólne

 1. Regulamin serwisu internetowego Kuchcio.pl zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego kuchcio.pl zwanego dalej „Serwis”, oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, będącego operatorem Serwisu, i Usługobiorców będących uczestnikami SERWISU.
 2. Usługodawcą jest Sklep Internetowy Sell-Net Mariusz Kabziński, os. Wł. Łokietka 7a/1, 62-200 Gniezno, NIP 784-000-89-06.
 3. Usługobiorcą jest każda osoba zarejestrowana w Serwisie i publikująca w nim własne treści.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w całości w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie za pomocą e-maila ze stosownym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Usługobiorca jest zobowiązany do rozwiązania umowy z Usługodawcą.

§ 2 - Umowa o świadczenie usługi korzystania z serwisu

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi korzystania z serwisu jest bezpłatne przechowywanie przez Usługodawcę wpisów (przepisów, komentarzy, wypowiedzi, porad oraz każdego tekstu i/lub grafiki zamieszczonego w serwisie)
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie rejestracji użytkownika w serwisie razem z akceptacją przez Użytkownika treści regulaminu
 3. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i w czasie licencji na korzystanie z utworu z chwilą umieszczenia Wpisu w Serwisie, z prawem udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu oraz tworzenia z nich opracowań,
  2. rozpowszechnienie poprzez wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w każdej formie (reklamy tradycyjnej i internetowej)
 4. Usługobiorca przez umieszczenie wpisu wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych wobec wpisów w zakresie: modyfikowania Wpisu, dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych, tłumaczenia, przeróbek, adaptacji, włączania do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączania Wpisu lub jego części do innych utworów.

§ 3 - Prawa i Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do usuwania wpisów naruszających postanowienia Regulaminu.

§ 4 - Prawa i Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca nie może zamieszczać w Serwisie reklam, treści obraźliwych, linków do innych serwisów internetowych, pochodzących od osób trzecich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. i o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami)
 2. Usługobiorca korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrego wychowania.

§ 5 - Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 2. Żadne z postanowień tego regulaminu nie ma na celu naruszenia jakiegokolwiek z praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności którejkolwiek części regulaminu, z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego punktu regulaminu.
© Copyrights (2021)